ul. Spokojna 1  62 722 45 50 (w godzinach czynnego Biura Parafialnego)   Chwaliszew@diec.pl
Parafia pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Chwaliszewie
Diecezja kaliska

Msze Św. i nabożeństwa

w niedziele i święta:
8:00, 9:30 i 11:00

w dni powszednie:
18:00
(oprócz poniedziałku)


Nabożeństwa:

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Świętego Józefa:
Środa godz. 18:00.

Nabożeństwo Pierwszosobotnie - Różaniec i Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi:
I sobota miesiąca godz. 8:00.

Nabożeństwo Fatimskie:
13 dzień miesiąca godz. 20.00 (od maja do października).

Spowiedź Św.

od wtorku do soboty:
15 min. przed Mszą św.

w I piątek miesiąca:
od 17.00 do 18.00

Chrzest Św.

Od 2021 roku chrzty będą udzielane:

- w każdą niedzielę na Mszy św. o 11.00

- w sobotę na Mszy św. o 18.00

- na prośbę rodziców- możliwość umówienia dodatkowego terminu

w przypadku rodziców notorycznie niepraktykujących, którzy mimo wczesniejszych rozmów nie dają nadziei wychowania dzieci w wierze- po Mszy św. w sobotę o 18.00 lub za zgodą w innej parafii.

RODZICE I CHRZESTNI UCZESTNICZĄ W KATECHEZIE PRZEDCHRZCIELNEJ- I środa miesiąca po Mszy św. 

(KKK 1213) Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół, i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka: 

Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu. Dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać:
- dojrzałość do spełnienia swego zadania,
- przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą.
Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy:
- ukończyli 16 lat,
- są katolikami bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadającej funkcji jaką mają pełnić,
- są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych,
- nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
Ochrzczony, należący do nie katolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu. Osoby nie praktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczającą na katechizację, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka. Rodzice przedłożą następujące dokumenty:
- akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
- świadectwo ślubu kościelnego (jeśli ślub odbył się poza parafią zamieszkania),
- dane personalne świadków - chrzestnych, imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania,
- zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni,
- zezwolenia na chrzest od proboszcza parafii na terenie, której mieszkają rodzice (jeśli rodzice nie mieszkają w Chwaliszewie).

I Komunia Św.

Wymagane dokumenty:

  • metryka chrztu dziecka
  • jeśli dziecko nie należy do naszej parafii należy przedstawić zgodę własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej
  • uroczystość odbywa się zawsze w II niedzielę maja

PARAFIALNY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Program ma na celu przygotowanie dziecka do przystąpienia do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Katecheza sakramentalna odbywa się w trzech środowiskach:

A. W szkole

B. W parafii

C. W rodzinie

 

A. W SZKOLE

Dzieci od przedszkola uczęszczają na lekcje religii. Zarówno w przedszkolu jak i w szkole realizowany jest program, który jest opracowany przez kompetentne osoby pracujące w strukturach Kościoła katolickiego w Polsce.

Jednym z głównych zadań programu katechezy szkolnej jest przygotowywanie dzieci do sakramentów świętych.

Systematyczny udział w całym cyklu katechezy przedszkolnej i szkolnej poprzedzający I Komunię św. jest konieczny, by dzieci mogły zdobyć wymaganą wiedzę i umiejętności a także, by były kształtowane ich właściwe postawy i system wartości.

W trzeciej klasie szkoły podstawowej dzieci są przygotowywane bezpośrednio do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

W tym roku nauki program obejmuje ważne treści i materiał do zapamiętania. Dlatego istotne jest zaangażowanie rodziców w katechezę szkolną i pomoc dzieciom w zrozumieniu i opanowaniu materiału.

Ważne jest także, by rodzice dbali o systematyczny udział dzieci w lekcjach i nadrabiali z nimi ewentualne zaległości.

Pełne przygotowanie do I Komunii św. obejmuje udział dziecka w katechezie szkolnej od pierwszej klasy. Dlatego zasadniczo nie możliwości przystąpienia przez dziecko do I Komunii wcześniej niż pod koniec klasy III.

 

B. W PARAFII

MIEJSCE PRZYJMOWANIA SAKRAMENTÓW JEST PARAFIA ZAMIESZKANIA KANDYDATA. Nie należy jej mylić z zameldowaniem. Dzieci z innych parafii muszą uzyskać odpowiednią zgodę Proboszcza miejsca zamieszkania, który zgody może udzielić po wysłuchaniu przemawiających za tym racji.

Kalendarium przygotowań otrzymują rodzice klasy III na I spotkaniu. Jest też opublikowane na stronie internetowej parafii.

Rodzaj książeczek zostanie wskazany przez katechetę. Zostaną poświęcone w wybraną niedzielę.

Dzieci przystępują do I Komunii Świętej w szatach liturgicznych- albach. Rodzice samodzielnie porozumiewają się co do sposobu ich nabycia. Ważne jest aby były jednolite by uniknąć jakichkolwiek różnic między dziećmi.

Medaliki, różańce- rodzice nabywają indywidualnie bez udziału parafii. Zalecane jest aby dzieci miały je równe.

Rodzice kontaktują się z proboszczem w sprawach organizacyjnych nie indywidualnie ale przez wybranych przez siebie przedstawicieli np. przewodniczący rady rodziców klasy.

 

C. W RODZINIE

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi katechetami. To oni przygotowują swoje dzieci do I Komunii św. przebywając z nimi każdego dnia – dając świadectwo wiary i przykład dobrego życia oraz ucząc katechizmu i zachęcając dziecko do praktyk religijnych.

Ważną rolę w przygotowaniu i wsparciu dziecka odgrywają także pozostali członkowie rodziny. Starsze rodzeństwo, dziadkowie
i krewni, a także rodzice chrzestni. Mogą oni zaprowadzić dziecko
do kościoła na nabożeństwo czy pomóc w nauce katechizmu.

Zadania rodziców i bliskich:

1. wspólna codzienna modlitwa z dzieckiem,

2. pomoc w zadaniach z religii, w zrozumieniu treści,

3. czytanie Pisma św. dziecku i z dzieckiem,

4. udział z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych Mszach św.

5. zachęcanie do udziału w nabożeństwach i rekolekcjach w parafii

6. kształtowanie wartości – rozmowy z dzieckiem i świadectwo

7. akcentowanie, że I Komunii to ważne wydarzeni w życiu wiary – spotkanie z Panem Jezusem, a nie okazja do uroczystości przy stole i prezentów

Bierzmowanie

Wymagane dokumenty:

  • metryka chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
  • spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu- informacja w ogłoszeniach duszpasterskich

Małżeństwo

O zamiarze zawarcia ślubu można poinformować wcześniej niż 3 miesiące proboszcza aby uniknąć nałożenia się innych terminów. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedmałżeńskiego:
- dowody osobiste narzeczonych,
- świadectwo chrztu (ważność świadectwa 3 m-ce),
- świadectwo bierzmowania, gdy brak jest adnotacji na świadectwie chrztu,
- świadectwo z religii z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego lub katechezy ponadgimnazjalnej,
- zezwolenie na ślub od proboszcza, jeżeli oboje narzeczeni są z innej parafii,
- świadectwo z poradnictwa rodzinnego,
- świadectwo z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważność zaświadczenia 3 m-ce w których musi zawierać się data ślubu).
Narzeczeni otrzymują:
- kartki do spowiedzi dla narzeczonych,
- zapowiedzi, jeśli narzeczeni są z innej parafii.

Namaszczenie chorych

SYSTEMATYCZNA POSŁUGA SAKRAMENTALNA DLA ODBYWA SIĘ W KAŻDY I PIĄTEK MIESIACA OD GODZ. 9.00. W NAGŁYCH WYPADKACH MOŻNA PROSIĆ W KAŻDEJ CHWILI.

W Kościele katolickim Namaszczenie chorych zostało odnowione w wyniku Reformy liturgicznej soboru watykańskiego II. W 1972 roku papież Paweł VI wydał na ten temat konstytucję Sacram Unctionem Infirmorum. Współcześnie kładzie się nacisk na znaczenie uzdrawiające namaszczenia. Jak zauważył Katechizm Kościoła Katolickiego, choć w historii udzielania tego sakramentu doszło do ewolucji w kierunku rytu przedśmiertnego, jednak nigdy nie zapomniano o jego mocy przywracania zdrowia ciała i duszy

Do obrzędu używa się oleju chorych (łac. oleum infirmorum), poświęconego przez biskupa w Wielki Czwartek lub przez delegowanego kapłana. Sakrament ten dana osoba może przyjąć wielokrotnie, ilekroć nastąpi u niej znaczące pogorszenie stanu zdrowia (KKK 1515). Jeżeli choroba uniemożliwia spowiedź, łaską sakramentu, jako aktu Kościoła, któremu zostało powierzone zadanie rozwiązywania i związywania (por. Mt 18,18) jest także odpuszczenie grzechów.

Trzy sakramenty, namaszczenie, jako sakrament Ducha Świętego, udzielane razem z poprzedzającą je spowiedzią (= sakramenty uzdrowienia) i następującą po nim Eucharystią – są w pewnym sensie odpowiednikiem Sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z reguły, w pierwszych wiekach Kościoła udzielano ich w następującej kolejności: w czasie Nocy paschalnej najpierw był chrzest, po którym następowało namaszczenie bierzmowania, a następnie ochrzczonych prowadzono na wspólną Eucharystię, włączając ich do wspólnoty Kościoła, jakby byli już w nowo odzyskanym raju.

Kapłaństwo

Wszystkich chętnych młodych mężczyzn zapraszamy do naszego diecezjalnego seminarium! Chętni najpierw zgłaszają swój zamiar proboszczowi parafii. 

Pogrzeb

Przed powiadomieniem innych o uroczystościach pogrzebowych, należy ustalić dzień, godzinę i miejsce pogrzebu z ks. proboszczem. Zgłaszając pogrzeb należy przedłożyć kartę zgonu, wypełnioną w Urzędzie Stanu Cywilnego i w razie śmierci w szpitalu zaświadczenie od Ks. Kapelana o udzieleniu sakramentów świętych. Pogrzeb osoby spoza parafii prowadzimy po przedstawieniu w kancelarii pisemnej zgody Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkał zmarły.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM